Od stażu do angażu

Oferowane wsparcie

oferujemy wsparcie w kilku obszarach działania

Wsparcie psychologiczne

świadczone jest dla Uczestników, którzy wyrażą taką potrzebę i dla których takie wsparcie zostanie zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania

Coaching

świadczony jest dla wszystkich Uczestników. Coach jest „przewodnikiem” po projekcie i po rynku pracy, wspiera w poruszaniu się po nim, pomaga w samodzielnym szukaniu pracy i w pierwszym okresie zatrudnienia. Coachowie mają stały, bezpośredni kontakt z Uczestnikami (osobiście, telefonicznie, mailowo).

Warsztaty umiejętności miękkich

przyczyniają się do nabycia przez Uczestników motywacji oraz zwiększenia poziomu samooceny. Tematyka warsztatów, to m.in. techniki motywacyjno-komunikacyjne, odnajdywanie się w sytuacjach społecznych, autoprezentacja, kreowanie wizerunku, komunikacja. Planowane jest 8 edycji warsztatów po 3 dni.

Szkolenie dla Kobiet pt. Jak unikać dyskryminacji na rynku pracy

szkolenie planowane dla kobiet (odbędą się 4 edycje po 8 godzin). Szkolenie ma za zadanie wskazanie kobietom działań dyskryminujących je na rynku pracy i przekazanie wiedzy, jak unikać takich działań lub jak na nie reagować.

Doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania

przyczyni się do identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym stopnia oddalenia się od rynku pracy oraz w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Każdy uczestnik obligatoryjnie ma opracowywany Indywidualny Plan Działania i jest objęty doradztwem zawodowym (średnio 12 h/Uczestnika przez cały czas udziału w projekcie).

Pośrednictwo pracy

umożliwia dopasowanie ofert pracy do kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności i predyspozycji Uczestników oraz kontakt z pracodawcami. Pośrednik uwzględnia specyficzne cechy Uczestnika wynikające z jego wykształcenia, doświadczenia i z jego ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Spotkania są ustalane indywidualnie, każdy Uczestnik obligatoryjnie jest objęty pośrednictwem pracy (średnio 6 h/Uczestnika przez cały czas udziału w projekcie).

Kursy zawodowe

przyczyniają się do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników. Kursy przewidziane są dla 80% Uczestników. Tematyka kursów uzależniona jest od predyspozycji i preferencji Uczestników i dostosowana do ich możliwości, a określona zostaje na etapie opracowania Indywidualnego Planu Działania. Kursy zawodowe odbywają się w instytucjach uprawnionych do ich organizowania, walidacji i certyfikacji kompetencji, w różnych miejscowościach woj. mazowieckiego. Każdy kurs zawodowy kończy się egzaminem (walidacja) oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych(certyfikacja).

Staże zawodowe

powwalają na uzyskanie lub zwiększenie doświadczenia zawodowego. Miejsce odbywania stażu (firma i miejscowość) jest indywidualnie dobierane dla każdego Uczestnika. Staż trwa 3 miesiące (maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu, w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu). Każdemu Uczestnikowi odbywającemu staż przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,86 zł netto i 2 dni wolne za każdy przepracowany miesiąc.Staże zawodowe przewidziane są dla 80% Uczestników.

Założenia Projektu

Dzięki projektowi Uczestnicy/-czki będą mieli możliwość skorzystania indywidualnego, „dopasowanego na miarę” wsparcia obejmującego: diagnozę możliwości i określenie potencjału zawodowego, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje społeczne, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, dodatek relokacyjny, usługi asystenta osobistego. Dzięki możliwości stałego kontaktu z coachem, wsparcie udzielane jest na bieżąco.

Uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do 70 osób młodych z województwa mazowieckiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.młodzież NEET ) i spełniają łącznie poniższe warunki

osoba nie szkoląca się

(Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych)

osoba niepracująca

– bierna zawodowo (63 osoby) lub – długotrwale bezrobotna (7 osób) – w zależności od wieku: – Młodzież (6 miesięcy). – Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym

osoba zamieszkująca na obszarze województwa mazowieckiego

osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności

Dotyczy 63 osób – 90% Uczestników/czek

Uczestnikiem projektu nie może być

Kontakt


Notice: Undefined index: pirateformsopt_recaptcha_field in /wp-content/plugins/pirate-forms/public/class-pirateforms-public.php on line 343

Notice: Undefined variable: _SESSION in /wp-content/plugins/pirate-forms/public/class-pirateforms-public.php on line 406

Notice: Undefined variable: _SESSION in /wp-content/plugins/pirate-forms/public/class-pirateforms-public.php on line 407